ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMAAR BV TBV GESCHENKEN

 

Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen, offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.
 2. Afwijking van deze voorwaarden is slechts mogelijk voor zover deze uitdrukkelijk en schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard door de leverancier.
 3. Eventuele algemene voorwaarden van wederpartij(en) gelden niet en worden uitdrukkelijk door de leverancier van de hand gewezen.

Prijzen

 1. Alle door de leverancier (Zomaar BV, KVK inschrijving 81206720) gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW en verzendkosten.
 2. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3.  

Bezorgkosten

 1. De Leverancier maakt gebruik van PostNL voor het verzenden van de pakketten van de opdrachtgever.
 2. Voor de verzending van brievenbuspakketten wordt minimaal €3,25 per geadresseerde berekend.
 3. Voor de verzending van standaard pakketten wordt minimaal €5,25 per geadresseerde berekend.
 4. Voor de verzending naar het buiteland gelden andere tarieven en worden berekend na het plaatsen van de bestelling

Transport

 1. Leveringen vinden plaats op het door de wederpartij tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres(sen).
 2. De leverancier draagt de kosten en het risico van de verzending. De opdrachtgever betaald de leverancier een vast bedrag per pakket voor de verzending.
 3. Indien een pakket niet is aangekomen op het, door opdrachtgever opgegeven adres, dan worden de volledige kosten van dit pakket gerestitueerd aan opdrachtgever.
 4. Indien een pakket retour gezonden wordt naar leverancier omdat een adres onjuist is opgegeven door de opdrachtgever dan worden de volledige kosten gerestitueerd minus verzendkosten en €5 handelingskosten per pakket.
 5. Indien een pakket retour gezonden wordt naar leverancier omdat een pakket niet tijdig wordt afgehaald van een PostNL punt door één van de geadresseerden van de opdrachtgever dan worden de volledige kosten gerestitueerd minus verzendkosten en €5 handelingskosten per pakket.
 6.  

Aansprakelijkheid

 1. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft over op de opdrachtgever.
 2. De opdrachtgever is verplicht onmiddellijk na ontvangst de producten nauwkeurig de inspecteren en eventueel melding te maken van een onvolledige of ondeugdelijke levering. Ruilen/retourneren is slechts mogelijk na het overleggen van de originele factuur.
 3. De leveringstermijn is geen fatale termijn, hetgeen betekent dat de leverancier niet in verzuim raakt door het enkele overschrijden van de leveringstermijn.
 4. De leverancier zal zich inspannen om de producten voor de gewenste afleverdatum af te leveren maar geeft geen garanties op de uiteindelijke afleverdatum. De uiterste leveringstermijn is 10 dagen na de gewenste afleverdatum.
 5. In het geval dat de uiterste leveringstermijn van 10 dagen overschreden wordt, kan de wederpartij de overeenkomst eenzijdig ontbinden en heeft Zomaar BV het afgerekende bedrag te crediteren aan de klant.
 6. Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de wederpartij wordt besteld, wordt er een vervangend product in het pakket geplaatst dat eenzelfde soort product betreft als het bestelde product.
 7. In geval van overmacht is de leverancier niet gehouden haar verplichtingen jegens de wederpartij na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
 8. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/ of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot het aankomen van deze voorwaarden, komen alle door leverancier te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van opdrachtgever.
 11. Indien leverancier aansprakelijk is voor de door opdrachtgever geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 12. Leverancier is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend uit besmettingen bij opdrachtgever rondom een virus al dan niet veroorzaakt door leverancier.
 13. Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen van 18 jaar en ouder. Het tonen van een geldige legitimatie aan de leverancier kan worden gevraagd bij levering.
 14. Opdrachtgever verzend louter pakketten naar personen boven de 18 jaar en vrijwaart leverancier van enige aansprakelijkheid indien alcoholische dranken bij levering in het bezit zijn gekomen van minderjarige personen.

Verplichtingen leverancier

De leverancier is verantwoordelijk voor correcte levering. Daaronder wordt mede verstaan producten met een houdbaarheidsdatum die afloopt na de afnameperiode.

Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Opdrachtgever is verplicht binnen 30 dagen na factuurdatum de ingediende nota te voldoen, tenzij hiervan met schriftelijke instemming van beide partijen is afgeweken.
 2. Uitsluitend door opdrachtgever aan Zomaar BV zelf gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers of het verstrekken van voorschotten aan werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota van Zomaar BV jegens opdrachtgever niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, is opdrachtgever vanaf dat moment rechtswege in verzuim waarvoor derhalve geen ingebrekestelling is vereist.
 4. In geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling als bedoeld in sub c van dit artikel wordt opdrachtgever schriftelijk herinnerd aan dit feit. Indien 7 kalenderdagen na dagtekening van de herinnering nog geen volledige betaling ontvangen is, is opdrachtgever €50,- administratiekosten per factuur verschuldigd. Tevens Is opdrachtgever, indien 21 dagen na de uiterste betaaldatum nog geen volledige betaling ontvangen is, 5% boete over het factuurbedrag verschuldigd, met een minimum €100,- per factuur.
 5. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €500,- per vordering. Deze vergoeding wordt steeds, zodra rechtsbijstand door Zomaar BV ingeroepen respectievelijk de vordering door Zomaar BV ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening gebracht.
 6. Na het behandelen van een retourzending wordt binnen 7 dagen na retourdatum een creditfactuur aangemaakt en deze wordt binnen 14 dagen na creditfactuurdatum overgemaakt op het bankrekeningnummer waarmee de oorspronkelijke bestelling is betaald.
 7. Indien een bestelling nog niet betaald is wordt het creditfactuurbedrag pas voldaan nadat opdrachtgever de factuur van de bestelling voldaan heeft.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen opdrachtgever en leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen leverancier en opdrachtgever die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.

 

 1. Verwerken van persoonsgegevens

Indien leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.

 1. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.
 2. Leverancier laat de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden in het kader van het verzenden van de bestelde pakketten, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 3. Leverancier verwerkt onder de overeenkomst alle persoonsgegevens van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan leverancier worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient opdrachtgever dit vooraf aan leverancier te melden en beoordelen de partijen in overleg of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 4. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Leverancier neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 5. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister bijhoudt. Opdrachtgever vrijwaart leverancier van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.
 6. Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is leverancier niet verantwoordelijk.
 7. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-opdrachtgevers vrijwaren de leverancier voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.
 8. De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.
 9. Opdrachtgever geeft leverancier hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen. Leverancier informeert opdrachtgever op verzoek over welke subverwerkers zij inschakelt.
 10. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot leverancier, zal leverancier het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de opdrachtgever. Leverancier mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 11. Leverancier zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de leverancier dat wettelijk verplicht is of de leverancier hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.
 12. Leverancier is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ZOMAAR BV TBV EVENTS

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offerteaanvragen, aanbiedingen en overeenkomsten, voor zover van deze algemene voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen is afgeweken.

Prijzen

 1. Alle door de leverancier (Zomaar BV, KVK inschrijving 81206720) gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud, exclusief BTW, transport, verzekering en overige kosten in welke vorm dan ook. De prijs wordt berekend per afgenomen goed en geldt slechts en alleen voor de overeengekomen periode.
 2. Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden aan de opdrachtgever extra in rekening gebracht.
 3. Tot 5 werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) wordt het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal wordt dit nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

Bezorgkosten

Voor het bezorgen en/of het afhalen van zaken kunnen transportkosten in rekening worden gebracht. Binnen de stad Haarlem worden geen transportkosten in rekening gebracht. Er wordt standaard €1,- exclusief BTW per gemaakte kilometer gefactureerd tenzij anders in de offerte is aangegeven.

Transport

 1. Afnemer draagt de kosten en het risico van het transport, inclusief laden en lossen. Dit is alleen anders indien het materieel door of namens de leverancier wordt getransporteerd. Indien het laatste geval zijn uitsluitend de transportkosten voor rekening van de afnemer.
 2. Het transport door de leverancier is naar een door afnemer opgegeven plaats op de begane grond en op een voor het transportmiddel bereikbare plaats.
 3. Leverancier bericht afnemer zo nauwkeurig mogelijk over de bezorg- en/of ophaaltijden. Afnemer kan aan de opgegeven tijdstippen geen rechten ontlenen.
 4. Afnemer dient ervoor zorg te dragen dat hij op de overeengekomen datum en op het overeengekomen tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen of ophalen van het materieel. Indien afnemer hieraan niet voldoet, behoudt leverancier zich het recht voor kosten in rekening te brengen.

 Aansprakelijkheid

 1. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die leverancier lijdt als gevolg voor beschadiging, vermissing, verlies, vernietiging en/of diefstal van de afgenomen materialen, opgetreden of veroorzaakt tijdens de gebruiksperiode. Daaronder wordt niet verstaan schade als gevolgd van normaal gebruik, ook al blijkt deze schade pas tijdens inspectie door leverancier na afloop van gebruiksperiode.
 2. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die tijdens de gebruiksperiode ontstaan met of door het materieel. Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van afnemer of derden op vergoeding van dergelijke schade.
 3. Indien afnemer in gebreke blijft met betrekking tot het aankomen van deze voorwaarden, komen alle door leverancier te maken of gemaakte kosten, inclusief alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten voor rekening van afnemer.
 4. Indien leverancier aansprakelijk is voor de door afnemer geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid nooit hoger dan het bedrag van de directe schade tot een maximum van de huurprijs. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade.
 5. Leverancier is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor enige schade voortvloeiend uit besmettingen bij afnemer rondom een virus al dan niet veroorzaakt door leverancier.

Levering (alcoholische) dranken

 1. Alcoholische dranken worden uitsluitend geleverd aan personen van 18 jaar en ouder. Het tonen van een geldige legitimatie aan de leverancier kan worden gevraagd bij levering.
 2. Levering van dranken kan geschieden door derden.

Catering

 1. Bestelde cateringproducten kunnen worden geleverd door derden.
 2. De leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ziekte door geconsumeerde producten.

Overschrijding gebruikstermijn

 1. De in gebruik genomen materialen dienen uiterlijk op de in de overeenkomst omschreven datum en tijd geretourneerd worden en/of klaarstaan om door leverancier opgehaald te worden.
 2. Indien afnemer de materialen niet op de omschreven datum retourneert kan een boete in rekening worden gebracht door leverancier. Boete bedraagt 50% van de gebruiksovereenkomst met een minimum van €100.

Eigendomsvoorbehoud

 1. De door afnemer gebruikte materialen blijven ten alle tijden eigendom van leverancier.
 2. Afnemer vrijwaart de leverancier voor alle aanspraken van derden op de gebruikte materialen van leverancier.
 3. Het is de afnemer niet toegestaan gebruikte materialen te verpanden, te verhuren of anderszins te bezwaren.
 4. Opdrachtgever en derden onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag de opdrachtgever van de opdracht gebruiken voor interne en externe communicatie-uitingen, behalve als dit schriftelijke anders beschreven is.

Verplichtingen leverancier

De leverancier is verantwoordelijk voor correcte levering. Daaronder wordt mede verstaan producten met een houdbaarheidsdatum die afloopt na de afnameperiode.

Betaling

 1. Als de afnemer het aanbod van de opdrachtgever aanvaardt door middel van een bevestiging, dient de afnemer veertien dagen voor het evenement een aanbetaling van 75% van de bevestigde factuur te voldoen.
 2. Afnemer dient het restante bedrag van de factuur zeven dagen na het evenement te voldoen.
 3. Indien afnemer nalaat binnen de gestelde termijn de factuur te voldoen is afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.

Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen afnemer en leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen leverancier en afnemer die mochten ontstaan naar aanleiding van een rechtsbetrekking, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de leverancier, tenzij schriftelijk anders overeenkomen.
 3. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig is, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen komen overeen om de ongeldige of nietige bepaling te vervangen door een bepaling die wat betreft inhoud overeenkomt met de bedoeling.

Annulering

 1. In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, is leverancier gerechtigd om afnemer annuleringskosten in rekening te brengen.
 2. Bij annulering van eenmaal geplaatste bestellingen, brengen wij u een bedrag in rekening, dat naar redelijkheid in overeenstemming is met de periode dat de goederen voor u gereserveerd zijn geweest en de dag van annulering.
 3. In geval van annulering van eenmaal geplaatste bestellingen waarop een (aan-)betaling heeft plaatsgevonden, vervalt het recht op restitutie van de (aan-)betaling indien annulering door de afnemer wordt gedaan.
 • Overmacht
 1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van leverancier opgeschort.
 2. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan leverancier zijn toe te rekenen. Hieronder zullen o.a. zijn begrepen een pandemie, stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, storm of brand, een en ander zowel indien deze voorkomen bij het bedrijf van verhuurder als bij afnemer, vermissing en/of handelen of nalaten door voorgaande afnemers.
 3. Leverancier heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien die niet toerekenbare omstandigheid die de nakoming van zijn verbintenis verhindert, intreedt nadat hij aan zijn verplichtingen had moeten voldoen.

Koop

Indien sprake is van koop/verkoop van roerende zaken, gelden – naast de hierboven genoemde artikelen – nog de volgende voorwaarden. Leverancier wordt hierbij aangemerkt als verkoper en afnemer als koper.

Afname

Koper is verplicht de gekochte zaken direct in ontvangst te nemen, zodra verkoper tot levering in staat is. Op dat moment gaan alle risico’s op koper over. Indien de zaken om wat voor reden dan ook door koper niet worden afgenomen, is verkoper gerechtigd om de zaken voor rekening en risico van koper te slaan.

 1. ALGEMENE VOORWAARDEN – PERSONEEL

Toepasselijkheid

 1. Bij uitleen van horecapersoneel treedt Zomaar Events in deze op als Horeca uitzendbureau.
 2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op diensten van uitzending (als omschreven in artikel 7:690 van het Burgerlijk Wetboek), op diensten van detachering, op payrolldiensten.
 3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van welke aard ook van de zijde van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, ook als opdrachtgever zijn algemene voorwaarden uitdrukkelijk van toepassing verklaart op de overeenkomst.
 4. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn uitsluitend rechtsgelding indien en voor zover Zomaar Events die afwijking expliciet en schriftelijk heeft bevestigd. De hier bedoelde afwijking zal slechts gelden voor die ene overeenkomst.
 5. De vernietiging of nietigverklaring van één of meerdere bepalingen uit deze voorwaarden doet niets af aan de geldigheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden.

Definities

 1. Zomaar Events: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer: 50112252 die in het kader van de uitoefening van hun bedrijf werknemers(s) ter beschikking stellen aan derde(n) om krachtens een door die derde (n) verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder leiding en toezicht van die derde(n).
 2. Uitzendovereenkomst: De arbeidsovereenkomst tussen Zomaar Events, waarbij de werknemer door Zomaar Events in het kader van de uitoefening van het bedrijf van Zomaar Events ter beschikking wordt gesteld aan opdrachtgever(s) om krachtens door die opdrachtgever(s) aan Zomaar Events verstrekte opdracht arbeid te verrichten onder toezicht en leiding van die opdrachtgever(s) in de zin van artikel 7:690 van het Burger Wetboek.
 3. Opdrachtgeverstarief: het overeengekomen tarief dat Gastvrij Horeca Uitzendbureau aan opdrachtgever in rekening brengt, eventueel nadien aangepast conform opdracht en voorwaarden.
 4. Beloning: Het tussen Zomaar Events en werknemer overeengekomen bruto salaris per maand dan wel per uur.

Arbeidsomstandigheden

 1. Opdrachtgever zal zich ten aanzien van de werknemer bij de uitoefening van de leiding en het toezicht al een zorgvuldig opdrachtgever gedragen, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 2. Opdrachtgever is verplicht de lokalen, tenten, werkplekken, materialen en installaties waarin of waarmee hij overeengekomen arbeid doet verrichten op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de overeengekomen arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.
 3. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een veilige plek waar de eigendommen van de uitzendmedewerker kunnen worden opgeborgen ten tijde van de werkzaamheden.

Terbeschikkingstelling van werknemers

 1. Afwijking van het bepaalde in sub b is slechts mogelijk indien en voor zover Zomaar Events en de werknemer met deze afwijking schriftelijk en vooraf hebben ingestemd.
 2. Indien een werknemer op grond van een bijzondere omstandigheid aan de zijde van opdrachtgever de overeengekomen arbeid niet zal kunnen verrichten, zal opdrachtgever tenminste 24 uur van tevoren zowel Zomaar Events als werknemer hiervan in kennis stellen.
 3. De opdrachtgever is niet gerechtigd de tewerkstelling van de werknemer tijdelijk geheel of gedeeltelijk op te schorten, tenzij er sprake is van overmacht in de zin van artikel 6:75 BW.
 4. Zomaar Events staat geheel vrij in de ter beschikking stelling van werknemers. Uitzendmedewerkers die met door Zomaar Events geregeld vervoer naar locatie moeten vertrekken dienen op dezelfde tijden door opdrachtgever te worden uitgeschreven.

Offerte

 1. Zomaar Events berekent een standaard uurtarief exclusief 21% BTW voor uitzendmedewerkers die onder verantwoording van Zomaar Events werkzaam zijn.
 2. Inhuur van transport(huurauto) geschiedt tegen kostprijs en wordt door belast. Eventuele reiskosten worden tegen kostprijs doorbelast. Voor de chauffeur wordt een extra uur in rekening gebracht tegen het standaardtarief exclusief 21% BTW.
 3. Het uurtarief wordt met 50% verhoogd tijdens de wettelijk vastgestelde feestdagen als Koningsdag, Pasen, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Bevrijdingsdag, Kerst, Jaarwisseling en Nieuwjaarsdag.

 Aansprakelijkheid

 1. Opdrachtgever neemt aansprakelijkheid op zich en vrijwaart daarmee Zomaar Events voor elke schade die de werknemer lijdt bij de uitoefening van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Zomaar Events voor elke schade veroorzaakt door de werknemer aan opdrachtgever dan wel aan derden van wel aan hunner zaken.
 3. Zomaar Events is niet aansprakelijk voor enigerlei schade voortvloeiend uit verbintenissen die werknemers zijn aangegaan met of die voor hen zijn ontstaan jegens opdrachtgever of die derden.
 4. Opdrachtgever is verplicht zich afdoende te verzekeren tegen alle vormen van kosten, verliezen of schaden die voort kunnen vloeien uit de werkzaamheden, waaronder tevens de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand.

Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Opdrachtgever is verplichting binnen 14 dagen na factuurdatum de ingediende nota te voldoen, tenzij hiervan met schriftelijke instemming van beide partijen is afgeweken.
 2. Uitsluitend door opdrachtgever aan Zomaar Events zelf gedane betalingen werken bevrijdend. Betalingen aan werknemers of het verstrekken van voorschotten aan werknemers zijn onverbindend en kunnen nimmer grond opleveren voor schulddelging of schuldvergelijking.
 3. Indien een nota van Zomaar Events jegens opdrachtgever niet voor de uiterste betaaldatum is voldaan, is opdrachtgever vanaf dat moment rechtswege in verzuim waarvoor derhalve geen ingebrekestelling is vereist.
 4. In geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling als bedoeld in sub c van dit artikel wordt opdrachtgever schriftelijk herinnerd aan dit feit. Indien 7 kalenderdagen na dagtekening van de herinnering nog geen volledige betaling ontvangen is, is opdrachtgever €50,- administratiekosten per factuur verschuldigd. Tevens Is opdrachtgever, indien 21 dagen na de uiterste betaaldatum nog geen volledige betaling ontvangen is, 5% boete over het factuurbedrijf verschuldigd, met een minimum €100,- per factuur.
 5. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief rente met een minimum van €500,- per vordering. Deze vergoeding wordt steeds, zodra rechtsbijstand door Zomaar Events ingeroepen respectievelijk de vordering door Zomaar Events ter incasso uit handen is gegeven, zonder enig nader bewijs in rekening gebracht.

Identiteitscontrole

 1. Indien de opdrachtgever personeel van Zomaar Events inhuurt is de opdracht verantwoordelijk voor het vaststellen en controleren van de identiteit van werknemers en is verplicht, voor aanvang van de werkzaamheden uit hoofde van de opdracht, een goede leesbare kopie van het identiteitsbewijs (en indien van toepassing van de tewerkstellingsvergunning) aan Zomaar Events te verstekken, degene die namens opdrachtgever een individuele overeenkomst van opdracht tekent is ook degene die de identiteitscontrole uitvoert en daarvoor verantwoordelijkheid draagt.
 2. Boetes en naheffingen die aan Zomaar Events opgelegd worden als gevolgd van het niet juist vaststellen dan wel controleren van de identiteit van werknemers door opdrachtgever worden doorberekend aan opdrachtgever.

Aangaan van arbeidsverhouding door opdrachtgever met een werknemer

 1. Het is opdrachtgever niet toegestaan een arbeidsverhouding met een werknemer aan te gaan.
 2. Indien opdrachtgever een arbeidsverhouding met een werknemer wenst aan te gaan, dient hij eerst Zomaar Events schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn voornemen.
 3. Opdrachtgever gaat niet eerder een arbeidsverhouding met een werknemer aan dan nadat de uitzendovereenkomst tussen Zomaar Events en werknemer rechtsgeldig is beëindigd.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN – PERSOONSGEGEVENS

 

Verwerken van persoonsgegevens

 1. Indien opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.
 2. De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft.
 3. Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Opdrachtnemer vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker.

Doeleinden van de verwerking

 1. Opdrachtnemer laat de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald.
 2. Opdrachtnemer verwerkt onder de overeenkomst alle persoonsgegevens van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan opdrachtnemer worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient opdrachtgever dit vooraf aan opdrachtnemer te melden en zullen partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden.
 3. Opdrachtnemer heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Opdrachtnemer neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag.
 4. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister bijhoudt. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht.

Verdeling van de verantwoordelijkheid

 1. Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is opdrachtnemer niet verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-opdrachtgevers vrijwaren de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever.
 3. De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden.

 Doorgifte van persoonsgegevens

 1. Opdrachtnemer verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever geeft Opdrachtnemer toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte., met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving.
 2. Opdrachtnemer meld opdrachtgever op verzoek naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven.

Inschakelen van subverwerkers

 1. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever op verzoek over welke subverwerkers zij inschakelt.
 2. Indien opdrachtnemer het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover vooraf informeren. Opdrachtgever heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien opdrachtgever geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt opdrachtgever geacht ermee in te stemmen.
 3. De opdrachtgever zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever en opdrachtnemer zijn overeengekomen.

Verzoeken van betrokkenen

 1. Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot opdrachtnemer, zal opdrachtnemer het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de opdrachtgever. Opdrachtnemer mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen.
 2. Opdrachtnemer zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien de opdrachtnemer dat wettelijk verplicht is of de opdrachtnemer hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid op basis van de AVG.
 3. Opdrachtnemer is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever in rekening te brengen.